Các phần mềm của SCADA

1/. Phần mềm RUNTIME của SCADA

Phần mềm RUNTIME của SCADA là một chương trình thực thi các nhiệm vụ cụ thể. Giống như các chương trình trong thời gian thực. Chương trình này chạy trong một thời gian ngắn và lặp lại theo chu trình. Thường chu trình của SCADA trạm từ 1 giây đến 2 giây. Chu trình của SCADA điều độ từ 2 giây đến 10 giây.

Nhiệm vụ của SCADA trong mỗi chu trình bắt đầu bằng thu thập số liệu của các đối tượng điều khiển. Hiển thị các số liệu ấy cho người trực và thực hiện những nhiệm vụ tức thì khác nhau theo yêu cầu của trực ban. Trong đó có nhiệm vụ về điều khiển xa, điều chỉnh xa, giữ báo cáo số liệu cấp trên, …

Các nhiệm vụ trên có những phần theo trật tự trước sau như : gọi bởi số đo, cập nhật các số liệu mới nhưng cũng có những phần nhiệm vụ có thể đồng thời chồng lên nhau; yêu cầu hệ SCADA phải thực hiện được hết. Vì vậy hệ RUNTIME SCADA phải được chạy trên một hệ điều hành đa nhiệm – đa luồng (multi – task – multithead). Thích hợp nhất hiện nay là những hệ điều hành Windows 95/98 NT, hoặc những hệ điều hành UNIX .

Qua lưu đồ trên ta thấy hệ RUNTIME SCADA là những chương trình chính để chạy máy. Nó được lập trên cơ sở dùng những modul phần mềm chức năng chính như :

  • Modul quản lý phát thu các bản tín hiệu trường (với PLC, RTU ) và thu phát bản tin của điều độ.
  • Modul quản trị các cơ sở số liệu (về sản xuất, về event, alarm).
  • Modul quản lý View – Graphic (về các trang graphic, trend).

Các modul quản lý dịch vụ chuột (về các trang graphic, trang trend, về in báo cáo sản xuất, về đóng /cắt (có/không hòa đồng bộ), tăng /giảm ,…)

2/. Hệ phần mềm thương phẩm SCADA công nghiệp.

Từ những năm 1995 một số hãng đã đưa ra thị trường những phần mêm thương phẩm SCADA công nghiệp. Những người thiết kế tự động hóa có thể lắp ráp nên một hệ phần cứng PC, PLC, BUS thông tin và dùng phần mềm SCADA phát triển như thế để thiết kế ra một chương trình RUNTIME SCADA thích hợp để chạy phần cứng đó và do đó tạo ra một hệ SCADA hoàn chỉnh, thích hợp cho đồ án của mình.

Những phần mềm thương phẩm SCADA này thường xây dựng với các chỉ tiêu chất lượng tốt, sử dụng dễ dàng tiện lợi mà lại kinh tế, bớt công đầu tư nghiên cứu (giá mua bằng 1,5 lần giá một bộ transmitter).

Thực chất phần mềm SCADA thương phẩm này gồm 2 phần chính

– Một chương trình RUNTIME SCADA với các thông số hoạt động của các modul chức năng còn để trống chưa được xác định, Chính người thiết kế một đồ án SCADA cụ thể sẽ khai báo các thông số này cho thích hợp với yêu cầu của đồ án.

+ Một phần mềm gọi là phần thiết kế cấu hình nó là một phần mềm đối thoại gồm những modul công cụ thiết kế. Các công cụ này sẽ qua cách đối thoại lập trình thân thiện với người thiết kế để giúp việc khai báo đúng đủ các thông số cần thiết để hướng đẫn các modul chức năng trên có thể hoạt động.

+ Một chương trình complier sẽ biên dịch các modul với các thông số khai báo này ra mã máy.

Các công cụ chính để thiết kế cấu hình xếp theo thứ tụ các bước thiết kế:

+ Công cu khởi tạo đồ án Project mới.

+ Công cụ Device để khai báo về các PLC được dùng (hãng, kiểu, …).

+ Công cu Communication để khai báo về Project truyền tin, các Port truyền tin, địa chỉ các nút truyền tin ở các Device.

+ Công cụ Point để khai báo về các điểm đo số liệu (tên, kiểu biến, format biến, điều kiện đo, cách đo, cách tính đổi, …).

+ Công cụ View – Grapphic Baikler để giúp việc vẽ các trang Graphic và khai báo các hoạt họa cập nhật trên các trang.

+ Công cụ Trend để khai báo các trang đồ thị Trend.

+ Công cụ Report để khai báo format các báo cáo.

+ Công cụ Alarm để khai báo, định nghĩa các Alarm, …

+ Công cụ phím cửa sổ để thiết kế và định nghĩa các phím mềm, các cửa sổ đối thoại, …

Đặc biệt chú ý, bên cạnh những modul ấy, còn có những modul để hướng dẫn cho người dùng các bước thiết kế ra đồ án “SCADA PROJECT” của mình. Chúng cho người dùng những chỉ dẫn rõ ràng, văn tắt, thân thiện, tiện lợi. Chúng thường mang tên là “HELP” hay “PROJECT DESIGN GUIDE”.

Cuối cùng trong gói phần mềm SCADA thương phẩm trên đĩa hay đĩa quang còn có những tài liệu kỹ thuật nói chi tiết về các bộ phận, cách dùng chúng, để người dùng tham khảo đi sâu.

Nói chung sự hướng dẫn ấy đủ giúp các kỹ sư tự động hóa có thể dùng các gói phần mềm SCADA này để thiết kế, triển khai đề án SCADA cụ thể của mình.

Please follow and like us:
0
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Enjoy this blog? Please spread the word :)